Abatiment de nivell freàtic

Abatiment de nivell freàtic

Perforació de sondejos per a l’abatiment del nivell freàtic per a obra civil. Bateries de pous d’extracció, gestió i reinjecció de l’aigua.